AMS 2016 - Myślę o Wiśle

  • Grafika użytkowka
  • Internet

Wisła stanowiła oś, wokół której tworzyło się polskie państwo, łączyła najważniejsze miasta, była kołem zamachowym polskiej gospodarki i handlu. Dzięki temu, że pozostaje nieuregulowana, stanowi siedlisko wielu rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Z drugiej strony – ma ogromny, ciągle jeszcze niewykorzystany potencjał dla transportu i turystyki. I płynie tylko w naszym kraju.

AMS 2016 - Myślę o Wiśle

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia kryteria określone w niniejszym regulaminie.

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który będzie pomagał budować markę rzeki Wisły w roku upamiętniającym jej historyczny, kulturowy i ekonomiczny potencjał.

Założenia

Jednogłośną decyzją Sejmu RP w 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu rok 2017 ogłoszono Rokiem Rzeki Wisły. Będzie to nie tylko święto Wisły, odgrywającej wyjątkową rolę w historii państwa polskiego i kształtowaniu narodowej tożsamości, ale również święto wszystkich sióstr jej dorzecza. A także okazja do tego, by mówić o potencjale kulturowym, historycznym, patriotycznym, ekonomicznym, ekologicznym i turystycznym królowej polskich rzek.

Wisła stanowiła oś, wokół której tworzyło się polskie państwo, łączyła najważniejsze miasta, była kołem zamachowym polskiej gospodarki i handlu. Dzięki temu, że pozostaje nieuregulowana, stanowi siedlisko wielu rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Z drugiej strony – ma ogromny, ciągle jeszcze niewykorzystany potencjał dla transportu i turystyki. I płynie tylko w naszym kraju.

Rezultatem konkursu AMS mają być plakaty, które pokażą ten potencjał, pomogą w budowie nowej, dobrej marki Wisły w Polsce i na świecie.

Hasło konkursu ma być przede wszystkim źródłem inspiracji, nie musi być umieszczone na plakacie. Autorzy mogą zaproponować własne hasło, zgodne z pomysłem pracy.

Nagrody

Organizator przyzna jedną nagrodę główną – nagrodę pieniężną w wysokości 7.778 PLN i trzy egzemplarze nagrodzonego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm.
Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 złotych. Przed wydaniem nagrody głównej Organizator potrąci z nagrody z tytułu podatku od wygranych w konkursach 10% wartości nagrody.
Organizator przyzna pięć równorzędnych wyróżnień – każdy z autorów wyróżnionych plakatów otrzyma trzy egzemplarze wyróżnionego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm.
Organizator zastrzega możliwość ufundowania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

Terminy

Termin nadsyłania prac upływa 28 listopada 2016 roku (liczy się data otrzymania prac przez Audytora), natomiast ogłoszenie wyników nastąpi dnia 14 grudnia 2016 roku w Warszawie.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Myślę o Wiśle.

Organizator

Organizatorem 17. edycji konkursu przeprowadzanego w ramach projektu Galeria Plakatu AMS jest AMS SA z siedzibą przy ul.Czerskiej 8/10 w Warszawie.

galeriaplakatu.ams.com.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni