Przyjaciel transportu drogowego

  • Wzornictwo
  • Warszawa

Szukając inspiracji dla formy statuetki nie można zapominać, że ma być ona uhonorowaniem podmiotu, który działa na rzecz branży transportowej. Branży, w której Polacy dzięki swojej sile, odwadze, a także dzięki ciężkiej pracy, wiodą prym na skale międzynarodową, a polskie pojazdy ciężarowe dają Polakom wiodące miejsce w rankingach nowoczesności i ekologiczności taboru na świecie.

Przyjaciel transportu drogowego, konkurs na statuetkę

Dla kogo?

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie, wraz z prezentacją pracy konkursowej, prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszeniowej, w tym oświadczeń w niej zawartych.
Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie trzy prace konkursowe.

Zadanie konkursowe

Polega na przygotowaniu projektu Statuetki przyjaciela transportu drogowego, który będzie mógł być wdrożony do produkcji, a następnie przyznawany przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jako wyróżnienie osób oraz instytucji zasłużonych dla branży transportu drogowego.

Projekt statuetki w dużym stopniu powinien nawiązywać do głównej misji ZMPD, która stała się fundamentem ideowym dla konkursu.

Nagrody

Organizator przewiduje w konkursie nagrodę główną o charakterze pieniężnym, w wysokości 10 000 PLN brutto.
Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowego wyróżnienia.

Organizator może przyznać Uczestnikowi konkursu, któremu przyznał główną nagrodę, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 2000 PLN brutto, w przypadku, gdy nagrodzony projekt będzie przez Organizatora realizowany, a Laureat będzie współdziałał z Organizatorem w pracach mających na celu realizację projektu, poprzez sprawowanie nadzoru nad jego wdrożeniem. Szczegółowe zasady współdziałania Laureata z Organizatorem zostaną określone w odrębnej umowie.

Terminy

Prace konkursowe, w formie przewidzianej regulaminem, można składać do 13.01.2017 r. do godz.  15.00.

Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia terminu nadsyłania prac. O każdej zmianie terminów Organizator poinformuje zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej www.zmpd.pl/konkurs

Regulamin

Regulamin konkursu oraz komplet informacji o wydarzeniu, znajduje się na stronie zmpd.pl.

Organizator

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
www.zmpd.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni