Wielkopolska BIKE

  • Grafika użytkowa
  • Internet

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs na opracowanie logo „Wielkopolska BIKE”. Celem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji logo regionalnego systemu szlaków rowerowych pn. Wielkopolska BIKE oraz wyłonienie wykonawcy systemu identyfikacji wizualnej dla Wielkopolska BIKE.

Konkurs na logo Wielkopolska BIKE, fot. CC0

Dla kogo?

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, kadrami, sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym zrealizowanie wymagań stawianych w Konkursie.
W Konkursie mogą uczestniczyć tylko autorzy prac indywidualnych.
Każdy uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie dwie prace konkursowe.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Zadanie konkursowe

Polega na przedstawieniu koncepcji logo regionalnego systemu szlaków rowerowych pn. Wielkopolska BIKE. Logo powinno spełniać następujące założenia:
a) być zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logo,
b) uwzględniać wytyczne oraz charakterystykę Wielkopolska BIKE opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
Logo powinno występować w połączeniu z nazwą Wielkopolska BIKE.

Nagrody

Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5 000 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji postanowień umowy dotyczącej szczegółowego opracowania księgi znaku oraz systemu identyfikacji wizualnej dla logo Wielkopolska BIKE.

Terminy

Do 9 marca 2018 r. – składanie anonimowych prac konkursowych.
Praca konkursowa powinna być dostarczona w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu. O terminie złożenia pracy decydować będzie data i godzina wpływu pracy konkursowej do Sekretariatu Departamentu Sportu i Turystyki lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Do 30 marca 2018 r. – ocena nadesłanych prac oraz wybór najlepszej pracy konkursowej przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie oraz ogłoszenie wyników Konkursu.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.umww.pl/Regulamin_Konkursu.pdf

Organizator

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni