Kolegium MISH UW

  • Grafika użytkowa
  • Internet

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne utworzono w 1992 r. na podstawie projektu przedstawionego przez prof. Jerzego Axera ówczesnemu Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego prof. Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu. Studia te uruchomiono z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych a zarazem gotowych brać na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm swoich studiów.

MISH UW

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość projektów z tym, że każdy zgłoszony projekt będzie stanowić odrębną pracę konkursową.

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestnika jest stworzenie projektu graficznego logotypu (logo) dla jednostki organizacyjnej Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego lub dla jego akronimu MISH UW.

Nagrody

Autorowi najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w formie pieniężnej, w wysokości 2 500 PLN.

Terminy

Prace konkursowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2015 r. osobiście w sekretariacie MISH lub wysyłać pocztą/kurierem (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki ogłoszone zostaną najpóźniej do 30 czerwca 2015 r. na stronie www.mish.uw.edu.pl. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wyborze jego pracy pocztą elektroniczną.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: Regulamin konkursu na logo MISH.

Organizator

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
www.mish.uw.edu.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni